دکتر

بهارک فارسی نژاد

عضو انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران

100سانتی متر
40کیلو گرم
وزن ایده آل شما -- کیلوگرم است
وزن مطلوب شما -- کیلوگرم است